Fandom

Civilization

Chinese (Civ2)

7,403pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

The Chinese are a playable civilization in Civilization II.

Leaders: Mao-Tse Tung (male), Wu Zhao (female)

Capital: Beijing

Game Strategy Edit

Civilopedia Entry Edit

City-Names List Edit

 • Beijing
 • Shanghai
 • Canton
 • Nanking
 • Tsingtao
 • Xinjian
 • Chengdu
 • Hangchow
 • Tientsin
 • Tatung
 • Macao
 • Anyang
 • Shantung
 • Chinan
 • Kaifeng
 • Ningpo
 • Paoting
 • Yangchow
 • Shenyang
 • Qingdao
 • Wuchang
 • Chengsha
 • Fuzhou
 • Haikou
 • Kunming
 • Guiyang
 • Lanzhou
 • Taiyuan
 • Jinan
 • Lhasa
 • Harbin
 • Pyongyang
 • Jilin
 • Taipei
 • Weihai
 • Dalian
 • Hefei
 • Suzhou
 • Zhanjiang
 • Tongren
 • Chonqing
 • Xian
 • Yinchuan
 • Hengyang
 • Chengde
 • Lushun
 • Yantai
 • Tonghua
 • Fuyu
 • Linqing
 • Wuxi
 • Wenzhou
 • Kowloon
 • Taichung

Gallery Edit

Mao Zedong and Wu Zhao (Civ2)

Warrior (Civ5)This article is as basic as the Warrior! You can help the Civilization Wiki by upgrading it.