FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the BuildingClassYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType               Int64
--YieldChange              Int64
BuildingClassYieldChanges = {
BELIEF_ANCESTOR_WORSHIP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SHRINE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
};
 
BELIEF_FEED_WORLD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SHRINE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
};
 
BELIEF_CHORAL_MUSIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
YieldType=0;
YieldChange=2;};
};
 
BELIEF_RELIGIOUS_ART = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HERMITAGE";
YieldType=0;
YieldChange=5;};
};
 
BELIEF_LITURGICAL_DRAMA = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AMPHITHEATER";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
};
 
BELIEF_GOD_KING = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
YieldType=0;
YieldChange=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassHappiness table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--Happiness               Int64
BuildingClassHappiness = {
BELIEF_PEACE_GARDENS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GARDEN";
Happiness=2;};
};
 
BELIEF_RELIGIOUS_CENTER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
Happiness=2;};
};
 
BELIEF_ASCETISM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SHRINE";
Happiness=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassTourism table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--Tourism                Int64
BuildingClassTourism = {
BELIEF_RELIGIOUS_ART = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HERMITAGE";
Tourism=5;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassFaithPurchase table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
BuildingClassFaithPurchase = {
BELIEF_CATHEDRALS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CATHEDRAL";};
};
 
BELIEF_MOSQUES = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOSQUE";};
};
 
BELIEF_PAGODAS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PAGODA";};
};
 
BELIEF_MONASTERIES = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONASTERY";};
};
 
BELIEF_JESUIT_EDUCATION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LABORATORY";};
};
 
};
--Fields for the CityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
CityYieldChanges = {
BELIEF_GOD_CRAFTSMEN = {
{YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the HolyCityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
HolyCityYieldChanges = {
};
--Fields for the EraFaithUnitPurchase table
--[Field]               [Type]
--EraType               String
EraFaithUnitPurchase = {
BELIEF_HOLY_WARRIORS = {
{EraType="ERA_ANCIENT";};
{EraType="ERA_CLASSICAL";};
{EraType="ERA_MEDIEVAL";};
{EraType="ERA_RENAISSANCE";};
};
 
BELIEF_RELIGIOUS_FERVOR = {
{EraType="ERA_INDUSTRIAL";};
{EraType="ERA_MODERN";};
{EraType="ERA_POSTMODERN";};
{EraType="ERA_FUTURE";};
};
 
};
--Fields for the FeatureYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--FeatureType             String
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
FeatureYieldChanges = {
BELIEF_SACRED_PATH = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ImprovementYieldChanges = {
BELIEF_GODDESS_HUNT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_CAMP";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BELIEF_GOD_SEA = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_FISHING_BOATS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BELIEF_STONE_CIRCLES = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_QUARRY";
YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=2;};
};
 
BELIEF_ORAL_TRADITION = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_PLANTATION";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;};
};
 
BELIEF_OPEN_SKY = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_PASTURE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the MaxYieldModifierPerFollower table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Max                  Int64
MaxYieldModifierPerFollower = {
BELIEF_RELIGIOUS_COMMUNITY = {
{YieldType=0;
Max=15;};
};
 
};
--Fields for the ResourceQuantityModifiers table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--ResourceQuantityModifier       Int64
ResourceQuantityModifiers = {
};
--Fields for the ResourceHappiness table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--HappinessChange            Int64
ResourceHappiness = {
};
--Fields for the ResourceYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
ResourceYieldChanges = {
BELIEF_FORMAL_LITURGY = {
{ResourceType="RESOURCE_GOLD";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_GOLD";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_SILVER";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_SILVER";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
BELIEF_GOD_FESTIVALS = {
{ResourceType="RESOURCE_WINE";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_WINE";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_INCENSE";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_INCENSE";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
BELIEF_TEARS_OF_GODS = {
{ResourceType="RESOURCE_PEARLS";
YieldType=0;
Yield=2;};
{ResourceType="RESOURCE_GEMS";
YieldType=0;
Yield=2;};
};
 
BELIEF_EARTH_MOTHER = {
{ResourceType="RESOURCE_COPPER";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_IRON";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_SALT";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
BELIEF_SUN_GOD = {
{ResourceType="RESOURCE_BANANA";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_CITRUS";
YieldType=0;
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_WHEAT";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the TerrainYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
TerrainYieldChanges = {
BELIEF_DESERT_FOLKLORE = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
BELIEF_DANCE_AURORA = {
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";
YieldType=0;
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangeAnySpecialist table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
YieldChangeAnySpecialist = {
BELIEF_GURUSHIP = {
{YieldType=0;
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangePerForeignCity table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
YieldChangePerForeignCity = {
BELIEF_PILGRIMAGE = {
{YieldType=0;
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangePerXForeignFollowers table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--ForeignFollowers           Int64
YieldChangePerXForeignFollowers = {
BELIEF_WORLD_CHURCH = {
{YieldType=0;
ForeignFollowers=5;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangeTradeRoute table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
YieldChangeTradeRoute = {
BELIEF_MESSENGER_GODS = {
{YieldType=0;
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangeNaturalWonder table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
YieldChangeNaturalWonder = {
BELIEF_ONE_WITH_NATURE = {
{YieldType=0;
Yield=4;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangeWorldWonder table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
YieldChangeWorldWonder = {
BELIEF_DIVINE_INSPIRATION = {
{YieldType=0;
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the YieldModifierNaturalWonder table
--[Field]               [Type]
--YieldType               Int64
--Yield                 Int64
YieldModifierNaturalWonder = {
};
}
return data