FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the YieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChanges = {
RESOURCE_IRON = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_HORSE = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_COAL = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_OIL = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_ALUMINUM = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_URANIUM = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_STONE = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_WHEAT = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_COW = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_SHEEP = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_DEER = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_BANANA = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_FISH = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_WHALE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_PEARLS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_GOLD = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_SILVER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_GEMS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
};
 
RESOURCE_MARBLE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_IVORY = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_FUR = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_DYE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_SPICES = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_SILK = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_SUGAR = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_COTTON = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_WINE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_INCENSE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_JEWELRY = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_PORCELAIN = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_COPPER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_SALT = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_CRAB = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_TRUFFLES = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_CITRUS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_NUTMEG = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_CLOVES = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_PEPPER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
RESOURCE_IRON = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_HORSE = {
{FlavorType="FLAVOR_MOBILE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_COAL = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_STONE = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_OIL = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_ALUMINUM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_URANIUM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_WHEAT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_COW = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_SHEEP = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_DEER = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_BANANA = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_FISH = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_WHALE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_PEARLS = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_GOLD = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_SILVER = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_GEMS = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_MARBLE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_IVORY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_FUR = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_DYE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_SPICES = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_SILK = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_SUGAR = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_COTTON = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_WINE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_INCENSE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_JEWELRY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_PORCELAIN = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_COPPER = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_SALT = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_CRAB = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_TRUFFLES = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_CITRUS = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_ARTIFACTS = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_NUTMEG = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_CLOVES = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_PEPPER = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
};
--Fields for the TerrainBooleans table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
TerrainBooleans = {
RESOURCE_IRON = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_HORSE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_COAL = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_OIL = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_ALUMINUM = {
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_URANIUM = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_WHEAT = {
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_COW = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
};
 
RESOURCE_SHEEP = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_DEER = {
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_FISH = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_STONE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_WHALE = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_PEARLS = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_GOLD = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_SILVER = {
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_GEMS = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_MARBLE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_IVORY = {
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_FUR = {
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_COTTON = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_WINE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_INCENSE = {
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_COPPER = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_SALT = {
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_CRAB = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_CITRUS = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
};
--Fields for the FeatureBooleans table
--[Field]               [Type]
--FeatureType             String
FeatureBooleans = {
RESOURCE_OIL = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_URANIUM = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_WHEAT = {
{FeatureType="FEATURE_FLOOD_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_DEER = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_BANANA = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
};
 
RESOURCE_GEMS = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
};
 
RESOURCE_FUR = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_DYE = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_SPICES = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
};
 
RESOURCE_SILK = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_SUGAR = {
{FeatureType="FEATURE_FLOOD_PLAINS";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_TRUFFLES = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";};
};
 
};
--Fields for the FeatureTerrainBooleans table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
FeatureTerrainBooleans = {
RESOURCE_OIL = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_URANIUM = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_WHEAT = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_DEER = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_BANANA = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_GEMS = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_FUR = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_DYE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_SPICES = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_SILK = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_SUGAR = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_TRUFFLES = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
};
--Fields for the QuantityTypes table
--[Field]               [Type]
--Quantity               Int64
QuantityTypes = {
RESOURCE_IRON = {
{Quantity=6;};
{Quantity=2;};
};
 
RESOURCE_HORSE = {
{Quantity=4;};
{Quantity=2;};
};
 
RESOURCE_COAL = {
{Quantity=6;};
};
 
RESOURCE_OIL = {
{Quantity=5;};
};
 
RESOURCE_ALUMINUM = {
{Quantity=5;};
};
 
RESOURCE_URANIUM = {
{Quantity=4;};
{Quantity=2;};
};
 
};
}
return data