FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the AreaYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
AreaYieldModifiers = {
};
--Fields for the ClassesNeededInCity table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
ClassesNeededInCity = {
BUILDING_ARMORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BARRACKS";};
};
 
BUILDING_MILITARY_ACADEMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARMORY";};
};
 
BUILDING_ARSENAL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CASTLE";};
};
 
BUILDING_CASTLE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WALLS";};
};
 
BUILDING_MUGHAL_FORT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WALLS";};
};
 
BUILDING_MILITARY_BASE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARSENAL";};
};
 
BUILDING_THEATRE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COLOSSEUM";};
};
 
BUILDING_STADIUM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THEATRE";};
};
 
BUILDING_MEDICAL_LAB = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HOSPITAL";};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WORKSHOP";};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";};
};
 
BUILDING_SPACESHIP_FACTORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";};
};
 
BUILDING_BANK = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";};
};
 
BUILDING_STOCK_EXCHANGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BANK";};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";};
};
 
BUILDING_UNIVERSITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";};
};
 
BUILDING_WAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";};
};
 
BUILDING_TEMPLE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_MUD_PYRAMID_MOSQUE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_BURIAL_TOMB = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_OPERA_HOUSE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";};
};
 
BUILDING_MUSEUM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";};
};
 
BUILDING_BROADCAST_TOWER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MUSEUM";};
};
 
BUILDING_HERMITAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";};
};
 
BUILDING_HEROIC_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BARRACKS";};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WORKSHOP";};
};
 
BUILDING_NATIONAL_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_CIRCUS_MAXIMUS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COLOSSEUM";};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";};
};
 
BUILDING_HOSPITAL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AQUEDUCT";};
};
 
BUILDING_SEAPORT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HARBOR";};
};
 
};
--Fields for the FreeUnits table
--[Field]               [Type]
--UnitType               String
--NumUnits               Int64
FreeUnits = {
BUILDING_BRANDENBURG_GATE = {
{UnitType="UNIT_GREAT_GENERAL";
NumUnits=1;};
};
 
BUILDING_PORCELAIN_TOWER = {
{UnitType="UNIT_SCIENTIST";
NumUnits=1;};
};
 
BUILDING_LOUVRE = {
{UnitType="UNIT_ARTIST";
NumUnits=2;};
};
 
BUILDING_PYRAMID = {
{UnitType="UNIT_WORKER";
NumUnits=2;};
};
 
};
--Fields for the DomainFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--DomainType              String
--Experience              Int64
DomainFreeExperiences = {
BUILDING_BARRACKS = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_ARMORY = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_MILITARY_ACADEMY = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_KREPOST = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_BRANDENBURG_GATE = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
};
--Fields for the DomainProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--DomainType              String
--Modifier               Int64
DomainProductionModifiers = {
BUILDING_SEAPORT = {
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Modifier=15;};
};
 
BUILDING_FORGE = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Modifier=15;};
};
 
};
--Fields for the FreeSpecialistCounts table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
--Count                 Int64
FreeSpecialistCounts = {
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
BUILDING_PALACE = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_LIGHTHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_GROWTH";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_HARBOR = {
{FlavorType="FLAVOR_WATER_CONNECTION";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_SEAPORT = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_BARRACKS = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_ARMORY = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=15;};
};
 
BUILDING_STABLE = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_MOBILE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_MILITARY_ACADEMY = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_ARSENAL = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_WALLS = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_CASTLE = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_MUGHAL_FORT = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_MILITARY_BASE = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_GRANARY = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=18;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=5;};
};
 
BUILDING_KREPOST = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_WATERMILL = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_HOSPITAL = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_MEDICAL_LAB = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_COLOSSEUM = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=3;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_CIRCUS = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_THEATRE = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=24;};
};
 
BUILDING_STADIUM = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_COURTHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=75;};
};
 
BUILDING_WORKSHOP = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_LONGHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_FORGE = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_WINDMILL = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=100;};
};
 
BUILDING_HYDRO_PLANT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=70;};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=70;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=60;};
};
 
BUILDING_SPACESHIP_FACTORY = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_MARKET = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_MINT = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=100;};
};
 
BUILDING_BANK = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_STOCK_EXCHANGE = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_LIBRARY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=5;};
};
 
BUILDING_PAPER_MAKER = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_UNIVERSITY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_OBSERVATORY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_MONUMENT = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_TEMPLE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_BURIAL_TOMB = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_MUD_PYRAMID_MOSQUE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_WAT = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_MONASTERY = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_OPERA_HOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_MUSEUM = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_BROADCAST_TOWER = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_GARDEN = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_HEROIC_EPIC = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_EPIC = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_CIRCUS_MAXIMUS = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=100;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_HERMITAGE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_PYRAMID = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_GREAT_LIBRARY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_STONEHENGE = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_HANGING_GARDEN = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_COLOSSUS = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_GREAT_LIGHTHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_ORACLE = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=15;};
};
 
BUILDING_GREAT_WALL = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_HAGIA_SOPHIA = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_ANGKOR_WAT = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=8;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_NOTRE_DAME = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_MACHU_PICHU = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_CHICHEN_ITZA = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_KREMLIN = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_FORBIDDEN_PALACE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=250;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=100;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=100;};
};
 
BUILDING_HIMEJI_CASTLE = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_PORCELAIN_TOWER = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=8;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_SISTINE_CHAPEL = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_TAJ_MAHAL = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=13;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_BIG_BEN = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_BRANDENBURG_GATE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_LOUVRE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=13;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_EIFFEL_TOWER = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_STATUE_OF_LIBERTY = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_CRISTO_REDENTOR = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=70;};
};
 
BUILDING_PENTAGON = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_UNITED_NATIONS = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=250;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_SYDNEY_OPERA_HOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=70;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_AQUEDUCT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=40;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_STATUE_ZEUS = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_TEMPLE_ARTEMIS = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_RANGED";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=15;};
};
 
BUILDING_MAUSOLEUM_HALICARNASSUS = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_WALLS_OF_BABYLON = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=40;};
};
 
};
--Fields for the GlobalYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
GlobalYieldModifiers = {
BUILDING_TEMPLE_ARTEMIS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=10;};
};
 
};
--Fields for the HurryModifiers table
--[Field]               [Type]
--HurryType              String
--HurryCostModifier           Int64
HurryModifiers = {
BUILDING_BIG_BEN = {
{HurryType="HURRY_GOLD";
HurryCostModifier=-15;};
};
 
};
--Fields for the LocalResourceAnds table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
LocalResourceAnds = {
BUILDING_FORGE = {
{ResourceType="RESOURCE_IRON";};
};
 
};
--Fields for the LocalResourceOrs table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
LocalResourceOrs = {
BUILDING_STABLE = {
{ResourceType="RESOURCE_HORSE";};
{ResourceType="RESOURCE_SHEEP";};
{ResourceType="RESOURCE_COW";};
};
 
BUILDING_MINT = {
{ResourceType="RESOURCE_GOLD";};
{ResourceType="RESOURCE_SILVER";};
};
 
BUILDING_MONASTERY = {
{ResourceType="RESOURCE_INCENSE";};
{ResourceType="RESOURCE_WINE";};
};
 
BUILDING_CIRCUS = {
{ResourceType="RESOURCE_HORSE";};
{ResourceType="RESOURCE_IVORY";};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{ResourceType="RESOURCE_MARBLE";};
{ResourceType="RESOURCE_STONE";};
};
 
};
--Fields for the LockedBuildingClasses table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
LockedBuildingClasses = {
};
--Fields for the PrereqBuildingClasses table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--NumBuildingNeeded           Int64
PrereqBuildingClasses = {
BUILDING_HEROIC_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BARRACKS";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_CIRCUS_MAXIMUS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COLOSSEUM";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WORKSHOP";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_HERMITAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
};
--Fields for the ResourceQuantityRequirements table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--Cost                 Int64
ResourceQuantityRequirements = {
BUILDING_HYDRO_PLANT = {
{ResourceType="RESOURCE_ALUMINUM";
Cost=1;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{ResourceType="RESOURCE_COAL";
Cost=1;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{ResourceType="RESOURCE_URANIUM";
Cost=1;};
};
 
BUILDING_SPACESHIP_FACTORY = {
{ResourceType="RESOURCE_ALUMINUM";
Cost=1;};
};
 
};
--Fields for the ResourceYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ResourceYieldModifiers = {
};
--Fields for the ResourceCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--CultureChange             Int64
ResourceCultureChanges = {
BUILDING_MONASTERY = {
{ResourceType="RESOURCE_INCENSE";
CultureChange=2;};
{ResourceType="RESOURCE_WINE";
CultureChange=2;};
};
 
};
--Fields for the RiverPlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
RiverPlotYieldChanges = {
BUILDING_HYDRO_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the SeaPlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SeaPlotYieldChanges = {
BUILDING_LIGHTHOUSE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_COLOSSUS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the LakePlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
LakePlotYieldChanges = {
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the SeaResourceYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SeaResourceYieldChanges = {
BUILDING_SEAPORT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_HARBOR = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the ResourceYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ResourceYieldChanges = {
BUILDING_MINT = {
{ResourceType="RESOURCE_GOLD";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
{ResourceType="RESOURCE_SILVER";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_GRANARY = {
{ResourceType="RESOURCE_WHEAT";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_BANANA";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_DEER";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_STABLE = {
{ResourceType="RESOURCE_SHEEP";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_HORSE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_COW";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_LIGHTHOUSE = {
{ResourceType="RESOURCE_FISH";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_FORGE = {
{ResourceType="RESOURCE_IRON";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{ResourceType="RESOURCE_MARBLE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{ResourceType="RESOURCE_OIL";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_MAUSOLEUM_HALICARNASSUS = {
{ResourceType="RESOURCE_MARBLE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
{ResourceType="RESOURCE_STONE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the FeatureYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--FeatureType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
FeatureYieldChanges = {
BUILDING_UNIVERSITY = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_WAT = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_LONGHOUSE = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{FeatureType="FEATURE_OASIS";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the SpecialistYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SpecialistYieldChanges = {
BUILDING_STATUE_OF_LIBERTY = {
{SpecialistType="SPECIALIST_CITIZEN";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_ARTIST";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_SCIENTIST";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_MERCHANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_ENGINEER";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the UnitCombatFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--Experience              Int64
UnitCombatFreeExperiences = {
};
--Fields for the UnitCombatProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--Modifier               Int64
UnitCombatProductionModifiers = {
BUILDING_STABLE = {
{UnitCombatType="UNITCOMBAT_MOUNTED";
Modifier=15;};
};
 
BUILDING_TEMPLE_ARTEMIS = {
{UnitCombatType="UNITCOMBAT_ARCHER";
Modifier=15;};
};
 
};
--Fields for the TechAndPrereqs table
--[Field]               [Type]
--TechType               String
TechAndPrereqs = {
};
--Fields for the YieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChanges = {
BUILDING_PALACE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=3;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_PAPER_MAKER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_GRANARY = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_WATERMILL = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_WINDMILL = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=8;};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=8;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_GREAT_LIBRARY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_MARKET = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_WORKSHOP = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_LONGHOUSE = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=4;};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_HOSPITAL = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=4;};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_BIG_BEN = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=4;};
};
 
BUILDING_MACHU_PICHU = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_COLOSSUS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_HANGING_GARDEN = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=10;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangesPerPop table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChangesPerPop = {
BUILDING_LIBRARY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_PAPER_MAKER = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
};
--Fields for the TechEnhancedYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
TechEnhancedYieldChanges = {
BUILDING_MUGHAL_FORT = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
};
 
};
--Fields for the YieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldModifiers = {
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=15;};
};
 
BUILDING_WORKSHOP = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=15;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=15;};
};
 
BUILDING_MARKET = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_BANK = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_STOCK_EXCHANGE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=33;};
};
 
BUILDING_UNIVERSITY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=33;};
};
 
BUILDING_OBSERVATORY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_WAT = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=33;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
};
}
return data