FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the YieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChanges = {
FEATURE_RIVER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_LAKE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_JUNGLE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=-1;};
};
 
FEATURE_MARSH = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=-1;};
};
 
FEATURE_OASIS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=3;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_FLOOD_PLAINS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
FEATURE_FOREST = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_ATOLL = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_FALLOUT = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=-3;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=-3;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=-3;};
};
 
FEATURE_CRATER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
FEATURE_FUJI = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=3;};
{YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=3;};
};
 
FEATURE_MESA = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
};
 
FEATURE_REEF = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
FEATURE_VOLCANO = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=5;};
};
 
FEATURE_GIBRALTAR = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=5;};
};
 
FEATURE_GEYSER = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
FEATURE_POTOSI = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=10;};
};
 
FEATURE_EL_DORADO = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=5;};
};
 
FEATURE_SRI_PADA = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=4;};
};
 
FEATURE_MT_SINAI = {
{YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=8;};
};
 
FEATURE_MT_KAILASH = {
{YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=6;};
};
 
FEATURE_ULURU = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=6;};
};
 
};
--Fields for the RiverYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
RiverYieldChanges = {
FEATURE_JUNGLE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_MARSH = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_OASIS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_FLOOD_PLAINS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_FOREST = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the HillsYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
HillsYieldChanges = {
};
--Fields for the TerrainBooleans table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
TerrainBooleans = {
FEATURE_ICE = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
{TerrainType="TERRAIN_OCEAN";};
};
 
FEATURE_JUNGLE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
};
 
FEATURE_MARSH = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
};
 
FEATURE_OASIS = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
FEATURE_FLOOD_PLAINS = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
FEATURE_FOREST = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
FEATURE_ATOLL = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
{TerrainType="TERRAIN_OCEAN";};
};
 
};
}
return data