FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the CityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CityYieldChanges = {
POLICY_REPUBLIC = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
POLICY_ORDER_FINISHER = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the CoastalCityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CoastalCityYieldChanges = {
POLICY_MERCHANT_NAVY = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=3;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldChanges = {
POLICY_LANDED_ELITE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldPerPopChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldPerPopChanges = {
POLICY_MONARCHY = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=50;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldModifiers = {
POLICY_COMMERCE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
};
--Fields for the Disables table
--[Field]               [Type]
--PolicyDisable            String
Disables = {
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
POLICY_LIBERTY = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_COLLECTIVE_RULE = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_CITIZENSHIP = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_REPUBLIC = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_REPRESENTATION = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MERITOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_TRADITION = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_ARISTOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_OLIGARCHY = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_LEGALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_LANDED_ELITE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_MONARCHY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_HONOR = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_WARRIOR_CODE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_DISCIPLINE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_MOBILE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MILITARY_TRADITION = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MILITARY_CASTE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_PROFESSIONAL_ARMY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_PIETY = {
{FlavorType="FLAVOR_RELIGION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_ORGANIZED_RELIGION = {
{FlavorType="FLAVOR_RELIGION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_MANDATE_OF_HEAVEN = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_THEOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_REFORMATION = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_FREE_RELIGION = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PATRONAGE = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PHILANTHROPY = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_AESTHETICS = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_SCHOLASTICISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_CULTURAL_DIPLOMACY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_EDUCATED_ELITE = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_COMMERCE = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_TRADE_UNIONS = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MERCHANT_NAVY = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MERCANTILISM = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_NAVAL_TRADITION = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_RECON";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_PROTECTIONISM = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_RATIONALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_SECULARISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_SOVEREIGNTY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_HUMANISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_SCIENTIFIC_REVOLUTION = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=8;};
};
 
POLICY_FREEDOM = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_CONSTITUTION = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_UNIVERSAL_SUFFRAGE = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=22;};
};
 
POLICY_CIVIL_SOCIETY = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_FREE_SPEECH = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=7;};
};
 
POLICY_DEMOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=7;};
};
 
POLICY_ORDER = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=6;};
};
 
POLICY_UNITED_FRONT = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_SOCIALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=22;};
};
 
POLICY_NATIONALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=22;};
};
 
POLICY_PLANNED_ECONOMY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_AUTOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_POPULISM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MILITARISM = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=6;};
};
 
POLICY_FASCISM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_TOTAL_WAR = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_TRADITION_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_LIBERTY_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_HONOR_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PIETY_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PATRONAGE_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_COMMERCE_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_RATIONALISM_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_FREEDOM_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_AUTOCRACY_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_ORDER_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
};
--Fields for the HurryModifiers table
--[Field]               [Type]
--HurryType              String
--HurryCostModifier           Int64
HurryModifiers = {
POLICY_MERCANTILISM = {
{HurryType="HURRY_GOLD";
HurryCostModifier=-25;};
};
 
};
--Fields for the PrereqPolicies table
--[Field]               [Type]
--PrereqPolicy             String
PrereqPolicies = {
POLICY_COLLECTIVE_RULE = {
{PrereqPolicy="POLICY_REPUBLIC";};
};
 
POLICY_REPRESENTATION = {
{PrereqPolicy="POLICY_CITIZENSHIP";};
};
 
POLICY_MERITOCRACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_CITIZENSHIP";};
};
 
POLICY_LANDED_ELITE = {
{PrereqPolicy="POLICY_LEGALISM";};
};
 
POLICY_MONARCHY = {
{PrereqPolicy="POLICY_LEGALISM";};
};
 
POLICY_MILITARY_TRADITION = {
{PrereqPolicy="POLICY_WARRIOR_CODE";};
};
 
POLICY_MILITARY_CASTE = {
{PrereqPolicy="POLICY_DISCIPLINE";};
};
 
POLICY_PROFESSIONAL_ARMY = {
{PrereqPolicy="POLICY_MILITARY_CASTE";};
};
 
POLICY_THEOCRACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_ORGANIZED_RELIGION";};
};
 
POLICY_REFORMATION = {
{PrereqPolicy="POLICY_ORGANIZED_RELIGION";};
};
 
POLICY_FREE_RELIGION = {
{PrereqPolicy="POLICY_REFORMATION";};
{PrereqPolicy="POLICY_MANDATE_OF_HEAVEN";};
};
 
POLICY_SCHOLASTICISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_PHILANTHROPY";};
};
 
POLICY_CULTURAL_DIPLOMACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_SCHOLASTICISM";};
};
 
POLICY_EDUCATED_ELITE = {
{PrereqPolicy="POLICY_SCHOLASTICISM";};
{PrereqPolicy="POLICY_AESTHETICS";};
};
 
POLICY_MERCANTILISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_TRADE_UNIONS";};
};
 
POLICY_MERCHANT_NAVY = {
{PrereqPolicy="POLICY_NAVAL_TRADITION";};
};
 
POLICY_PROTECTIONISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_MERCANTILISM";};
};
 
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{PrereqPolicy="POLICY_SECULARISM";};
};
 
POLICY_SOVEREIGNTY = {
{PrereqPolicy="POLICY_HUMANISM";};
};
 
POLICY_SCIENTIFIC_REVOLUTION = {
{PrereqPolicy="POLICY_FREE_THOUGHT";};
};
 
POLICY_FREE_SPEECH = {
{PrereqPolicy="POLICY_CONSTITUTION";};
};
 
POLICY_DEMOCRACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_CIVIL_SOCIETY";};
};
 
POLICY_SOCIALISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_PLANNED_ECONOMY";};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_SOCIALISM";};
};
 
POLICY_FASCISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_POPULISM";};
{PrereqPolicy="POLICY_MILITARISM";};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{PrereqPolicy="POLICY_MILITARISM";};
};
 
POLICY_TOTAL_WAR = {
{PrereqPolicy="POLICY_FASCISM";};
{PrereqPolicy="POLICY_POLICE_STATE";};
};
 
};
--Fields for the PrereqORPolicies table
--[Field]               [Type]
--PrereqPolicy             String
PrereqORPolicies = {
};
--Fields for the SpecialistExtraYields table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SpecialistExtraYields = {
POLICY_SECULARISM = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--YieldMod               Int64
BuildingClassYieldModifiers = {
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldMod=17;};
};
 
POLICY_THEOCRACY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldMod=10;};
};
 
POLICY_PLANNED_ECONOMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldMod=25;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--YieldChange              Int64
BuildingClassYieldChanges = {
POLICY_ORGANIZED_RELIGION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SHRINE";
YieldType="YIELD_FAITH";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
YieldType="YIELD_FAITH";
YieldChange=1;};
};
 
POLICY_MERCANTILISM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MINT";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BANK";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_STOCK_EXCHANGE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldChange=1;};
};
 
POLICY_SOVEREIGNTY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LABORATORY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
};
 
POLICY_TRADE_UNIONS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HARBOR";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SEAPORT";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--CultureChange             Int64
BuildingClassCultureChanges = {
POLICY_TRADITION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
CultureChange=3;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--ProductionModifier          Int64
BuildingClassProductionModifiers = {
POLICY_POLICE_STATE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COURTHOUSE";
ProductionModifier=100;};
};
 
POLICY_PIETY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SHRINE";
ProductionModifier=100;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
ProductionModifier=100;};
};
 
POLICY_PLANNED_ECONOMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";
ProductionModifier=100;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassHappiness table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--Happiness               Int64
BuildingClassHappiness = {
POLICY_HUMANISM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
Happiness=1;};
};
 
POLICY_PROFESSIONAL_ARMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WALLS";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CASTLE";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARSENAL";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MILITARY_BASE";
Happiness=1;};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COURTHOUSE";
Happiness=3;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ImprovementYieldChanges = {
POLICY_PIETY_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_HOLY_SITE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
};
 
POLICY_COMMERCE_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TRADING_POST";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TRADING_POST";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;};
};
 
POLICY_FREEDOM_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_ACADEMY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=8;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_CUSTOMS_HOUSE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=4;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_MANUFACTORY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=4;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_HOLY_SITE";
YieldType="YIELD_FAITH";
Yield=6;};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_MINE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_QUARRY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--CultureChange             Int64
ImprovementCultureChanges = {
POLICY_PIETY_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_HOLY_SITE";
CultureChange=3;};
};
 
POLICY_FREEDOM_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_LANDMARK";
CultureChange=6;};
};
 
};
--Fields for the ValidSpecialists table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
ValidSpecialists = {
};
--Fields for the YieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldModifiers = {
};
--Fields for the FreePromotions table
--[Field]               [Type]
--PromotionType            String
FreePromotions = {
POLICY_DISCIPLINE = {
{PromotionType="PROMOTION_ADJACENT_BONUS";};
};
 
POLICY_NAVAL_TRADITION = {
{PromotionType="PROMOTION_NAVAL_TRADITION";};
{PromotionType="PROMOTION_FAST_ADMIRAL";};
};
 
POLICY_NATIONALISM = {
{PromotionType="PROMOTION_NATIONALISM";};
};
 
POLICY_FASCISM = {
{PromotionType="PROMOTION_FAST_GENERAL";};
};
 
};
--Fields for the UnitCombatFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--FreeExperience            Int64
UnitCombatFreeExperiences = {
};
--Fields for the FreePromotionUnitCombats table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--PromotionType            String
FreePromotionUnitCombats = {
};
--Fields for the UnitCombatProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--ProductionModifier          Int64
UnitCombatProductionModifiers = {
POLICY_WARRIOR_CODE = {
{UnitCombatType="UNITCOMBAT_MELEE";
ProductionModifier=15;};
};
 
};
--Fields for the FreeUnitClasses table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--Count                 Int64
FreeUnitClasses = {
POLICY_WARRIOR_CODE = {
{UnitClassType="UNITCLASS_GREAT_GENERAL";
Count=1;};
};
 
POLICY_NAVAL_TRADITION = {
{UnitClassType="UNITCLASS_GREAT_ADMIRAL";
Count=1;};
};
 
POLICY_COLLECTIVE_RULE = {
{UnitClassType="UNITCLASS_SETTLER";
Count=1;};
};
 
POLICY_CITIZENSHIP = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
Count=1;};
};
 
};
--Fields for the FreeItems table
--[Field]               [Type]
--SetType               String
--MinItems               Int64
--MaxItems               Int64
FreeItems = {
};
}
return data