FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the CityYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CityYieldModifiers = {
ORBITALUNIT_DEEP_SPACE_TELESCOPE = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=25;};
};
 
ORBITALUNIT_LASERCOM_SATELLITE = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=15;};
};
 
ORBITALUNIT_SOLAR_COLLECTOR = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=20;};
};
 
};
--Fields for the PlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
PlotYieldChanges = {
ORBITALUNIT_SOLAR_COLLECTOR = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
ORBITALUNIT_WEATHER_CONTROLLER = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
ORBITALUNIT_ORBITAL_FABRICATOR = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
ORBITALUNIT_HOLOMATRIX = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the ResourceClassSpawnChances table
--[Field]               [Type]
--ResourceClassType          String
--MinimumSpawns             Int64
--MaximumSpawns             Int64
ResourceClassSpawnChances = {
ORBITALUNIT_WEATHER_CONTROLLER = {
{ResourceClassType="RESOURCECLASS_BASIC";
MinimumSpawns=1;
MaximumSpawns=2;};
};
 
ORBITALUNIT_ORBITAL_FABRICATOR = {
{ResourceClassType="RESOURCECLASS_STRATEGIC";
MinimumSpawns=1;
MaximumSpawns=2;};
};
 
};
}
return data