FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the BuildingYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
--FlatYieldPerPop           Double
--PercentYieldPerPop          Double
BuildingYieldEffects = {
PLAYERPERK_VIVARIUMS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_VIVARIUM";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_VIVARIUMS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_VIVARIUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_RELICS_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RELIC";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEPOTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEPOT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEPOTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEPOT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_LABORATORIES_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LABORATORY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_RECYCLERS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RECYCLER";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_PHARMALABS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PHARMALAB";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_CYTONURSERIES_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CYTONURSERY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_THORIUM_REACTORS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THORIUM_REACTOR";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_THORIUM_REACTORS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THORIUM_REACTOR";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WATER_PLANTS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WATER_PLANT";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_NETWORKS_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NETWORK";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_GARDENS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_GARDEN";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUTOPLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUTOPLANT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUTOPLANTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUTOPLANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFACTORIES_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFACTORY";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFACTORIES_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFACTORY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MASS_DIGESTERS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DIGESTER";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MASS_DIGESTERS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DIGESTER";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_ALIEN_PRESERVES_SCIENCE_AND_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ALIEN_PRESERVE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ALIEN_PRESERVE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_HOLOSUITES_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HOLOSUITE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GAIAN_WELLS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GAIAN_WELL";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GAIAN_WELLS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GAIAN_WELL";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIONICS_LABS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIONICS_LAB";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIONICS_LABS_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIONICS_LAB";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_INSTITUTES_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_INSTITUTE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFUEL_PLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFUEL_PLANT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFUEL_PLANTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFUEL_PLANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_SMELTERS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_SMELTER";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENO_SANCTUARIES_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_XENO_SANCTUARY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENO_SANCTUARIES_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_XENO_SANCTUARY";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_LEV_PLANTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LEV_PLANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_LEV_PLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LEV_PLANT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_OPTICAL_SURGERIES_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPTICAL_SURGERY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_CIVIL_CRECHES_FOOD_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CIVIL_CRECHE";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_SOMA_DISTILLERIES_CULTURE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SOMA_DISTILLERY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_TERRA_VAULTS_CULTURE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TERRA_VAULT";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_TERRA_VAULTS_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TERRA_VAULT";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_PROGENITOR_GARDENS_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PROGENITOR_GARDEN";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BOREHOLES_PRODUCTION_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BOREHOLE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BOREHOLES_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BOREHOLE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_FIELD_REACTORS_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FIELD_REACTOR";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_NANOPASTURE_FOOD_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NANOPASTURE";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_NANOPASTURE_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NANOPASTURE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUGMENTERIES_ALL_YIELDS_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MOLECULAR_FORGES_PRODUCTION_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOLECULAR_FORGE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MOLECULAR_FORGES_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOLECULAR_FORGE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ECTOGENESIS_POD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ECTOGENESIS_POD";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0.25;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_DEEP_MEMORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEEP_MEMORY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0.334;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_CYNOSURE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CYNOSURE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0.334;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
};
--Fields for the GeneralBuildingEffects table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--FlatHealth              Int64
--PercentHealth             Int64
--PercentHealthPerPop          Int64
--PercentUnhealth            Int64
--GrowthCarryover            Int64
--MaintenanceChange           Int64
--CityHitPoints             Int64
--CityHitPointsPercent         Int64
--CityStrength             Int64
--CityStrengthPercent          Int64
--CityStrengthModVsAliens        Int64
--CityRangedDefenseMod         Int64
--CityIntrigueCapChange         Int64
--CityEnemyAttritionRange        Int64
--CityCovertOpsImmune         Boolean
--CityAlienUnitConstruction      Boolean
--NumTradeRoutes            Int64
--AlienRepelChange           Int64
--OrbitalCoverageChange         Int64
--OrbitalStrikeRangeChange       Int64
--ProductionModOrbitalUnits       Int64
--ProductionModMilitaryUnits      Int64
GeneralBuildingEffects = {
PLAYERPERK_RELICS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RELIC";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEFENSE_PERIMETERS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEFENSE_PERIMETER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_NETWORKS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NETWORK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLINICS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLINIC";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_PHARMALABS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PHARMALAB";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_CYTONURSERIES_UNIT_PRODUCTION_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CYTONURSERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=5;};
};
 
PLAYERPERK_WATER_PLANTS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WATER_PLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLINICS_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLINIC";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=15;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEFENSE_PERIMETERS_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEFENSE_PERIMETER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=10;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_OBSERVATORIES_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=200;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_ROCKET_BATTERIES_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ROCKET_BATTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_MASS_DIGESTER_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DIGESTER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=10;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_ULTRASONIC_FENCES_REPEL_RANGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ULTRASONIC_FENCE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=1;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_REPAIR_FACILITIES_MILITARY_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_REPAIR_FACILITY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=5;};
};
 
PLAYERPERK_REPAIR_FACILITIES_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_REPAIR_FACILITY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=1;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_LAUNCH_COMPLEXES_ORBITAL_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LAUNCH_COMPLEX";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=10;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_LAUNCH_COMPLEXES_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LAUNCH_COMPLEX";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=1;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_ROCKET_BATTERIES_ORBITAL_STRIKE_RANGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ROCKET_BATTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=1;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_GARDENS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_GARDEN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_GARDENS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_GARDEN";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLONING_PLANTS_GROWTH_CARRYOVER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLONING_PLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=10;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLONING_PLANTS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLONING_PLANT";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUTOPLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUTOPLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_NEUROLABS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NEUROLAB";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_NEUROLABS_MILITARY_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NEUROLAB";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=10;};
};
 
PLAYERPERK_COMMAND_CENTERS_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COMMAND_CENTER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=1500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_CEL_CRADLES_GROWTH_CARRYOVER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CEL_CRADLE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=10;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_SURVEILLANCE_WEB_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SURVEILLANCE_WEB";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=10;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_SMELTERS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_SMELTER";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_LEV_PLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LEV_PLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_ORGAN_PRINTERS_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ORGAN_PRINTER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_SOMA_DISTILLERIES_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SOMA_DISTILLERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_PROGENITOR_GARDENS_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PROGENITOR_GARDEN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_BOREHOLES_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BOREHOLE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_FIELD_REACTORS_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FIELD_REACTOR";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=2;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_NODE_BANKS_CITY_HP_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NODE_BANK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=10;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_NODE_BANKS_CITY_STRENGTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NODE_BANK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=10;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_NEOPLANETARIUMS_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NEOPLANETARIUM";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=2;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUGMENTERIES_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_PROMETHEAN = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PROMETHEAN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=-100;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_HUMAN_HIVE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HUMAN_HIVE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=true;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ARCHIMEDES_LEVER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARCHIMEDES_LEVER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=2;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ARMASAIL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARMASAIL";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityRangedDefenseMod=50;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;};
};
 
};
--Fields for the ResourceYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
ResourceYieldEffects = {
PLAYERPERK_PETRO_PLANTS_PETROLEUM_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_PETRO_PLANTS_PETROLEUM_CULTURE = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_ALLOY_FOUNDRIES_TITANIUM_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOGLASS_FURNACES_FIRAXITE_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_SKYCRANES_FLOAT_STONE_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENOFUEL_PLANTS_XENOMASS_ENERGY_AND_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
ImprovementYieldEffects = {
PLAYERPERK_ECTOGENESIS_POD_FARMS_FOOD = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_FARM";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_WORK_BARGE_PRODUCTION_FLAT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_WORK_BARGE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_WORK_BARGE_FOOD_FLAT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_WORK_BARGE";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_QUARRY_CULTURE_FLAT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_QUARRY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;};
};
 
};
--Fields for the TradeRouteEffects table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
TradeRouteEffects = {
PLAYERPERK_ACCLIMATION_TRADE_ROUTE_YIELDS = {
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
};
 
};
--Fields for the ResourceQuantities table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--Quantity               Int64
--QuantityModifier           Int64
ResourceQuantities = {
PLAYERPERK_FREE_XENOMASS = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
Quantity=4;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_FREE_FLOAT_STONE = {
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
Quantity=4;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_FREE_FIRAXITE = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
Quantity=4;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_ALLOY_FOUNDRIES_RESOURCE_TITANIUM = {
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
Quantity=4;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOGLASS_FURNACES_RESOURCE_FIRAXITE = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
Quantity=4;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_SKYCRANES_RESOURCE_FLOAT_STONE = {
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
Quantity=4;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENONURSERIES_RESOURCE_XENOMASS = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
Quantity=5;
QuantityModifier=0;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_COSMONAUT_LEGACY = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
Quantity=0;
QuantityModifier=50;};
};
 
};
--Fields for the AffinityLevelEffects table
--[Field]               [Type]
--AffinityType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
--BuildingClassType          String
AffinityLevelEffects = {
PLAYERPERK_HYPERCORES_SUPREMACY_LVL_SCIENCE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_SUPREMACY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_HYPERCORES_SUPREMACY_LVL_CULTURE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_SUPREMACY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MICROBIAL_MINES_HARMONY_LVL_ENERGY = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_HARMONY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MICROBIAL_MINES_HARMONY_LVL_SCIENCE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_HARMONY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MANTLES_PURITY_LVL_SCIENCE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_PURITY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MANTLES_PURITY_LVL_ENERGY = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_PURITY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
};
--Fields for the ResourceOrbitalCoverageRadius table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--RadiusChange             Int64
ResourceOrbitalCoverageRadius = {
PLAYERPERK_ORBITAL_COVERAGE_FIRAXITE = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
RadiusChange=2;};
};
 
};
--Fields for the NationalSecurityProjectEffects table
--[Field]               [Type]
--CityHitPointsPercent         Int64
--CityStrengthPercent          Int64
--WonderProductionPercent        Int64
--OperationSuccessPercent        Int64
--AgentSurvivalPercent         Int64
--HealthPercent             Int64
NationalSecurityProjectEffects = {
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_HOMELAND_SECURITY = {
{CityHitPointsPercent=1;
CityStrengthPercent=1;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=0;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_R_AND_D = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=1;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=0;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_PROPAGANDA = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=2;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_OPS_SUPPORT = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=1;
HealthPercent=0;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_OPS_RECON = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=1;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=0;};
};
 
};
--Fields for the UnitClassFreePromotions table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--PromotionType            String
UnitClassFreePromotions = {
PLAYERPERK_EXPLORER_MIASMA_IMMUNITY = {
{UnitClassType="UNITCLASS_EXPLORER";
PromotionType="PROMOTION_MIASMA_IMMUNE";};
};
 
PLAYERPERK_EXPLORER_DOUBLE_DEFENSE = {
{UnitClassType="UNITCLASS_EXPLORER";
PromotionType="PROMOTION_DOUBLE_DEFENSE";};
};
 
};
}
return data