Fandom

Civilization

Module:Data/CivBE/Base/Policy Values

< Module:Data | CivBE | Base

7,369pages on
this wiki
Add New Page
Talk0
 
local data ={
 
--Fields for the CityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CityYieldChanges = {
};
--Fields for the CityYieldPerPopChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CityYieldPerPopChanges = {
POLICY_KNOWLEDGE_3 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=25;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_4 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=25;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_14 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=50;};
};
 
};
--Fields for the CoastalCityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CoastalCityYieldChanges = {
};
--Fields for the CapitalYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldChanges = {
POLICY_INDUSTRY_4 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=5;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldPerPopChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldPerPopChanges = {
};
--Fields for the CapitalYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldModifiers = {
POLICY_MODERATE_KICKER_2 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=10;};
};
 
};
--Fields for the Disables table
--[Field]               [Type]
--PolicyDisable            String
Disables = {
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
POLICY_MIGHT_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_MIGHT_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_MIGHT_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_MIGHT_4 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=35;};
};
 
POLICY_MIGHT_5 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_MIGHT_6 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_MIGHT_7 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_MIGHT_8 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=6;};
};
 
POLICY_MIGHT_9 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
POLICY_MIGHT_10 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=24;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=9;};
};
 
POLICY_MIGHT_11 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_MIGHT_12 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_MIGHT_13 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_MIGHT_14 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_MIGHT_15 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=40;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=24;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=30;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_4 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=14;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_5 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_6 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_7 = {
{FlavorType="FLAVOR_RECON";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_8 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_9 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_10 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=35;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_11 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_12 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=50;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_13 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_14 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_15 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=16;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=48;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=96;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_5 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=24;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_6 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_7 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_8 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=30;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_9 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=16;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_10 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=32;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_11 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=48;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_12 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=16;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_13 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_14 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=24;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_15 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=28;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=42;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=6;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=9;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_5 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_6 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_7 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_8 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_9 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_10 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=2;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_11 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_12 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_13 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=8;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_14 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=125;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_15 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=30;};
};
 
POLICY_MIGHT_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MIGHT_KICKER_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MIGHT_KICKER_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=24;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=9;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_KICKER_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_KICKER_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_KICKER_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=40;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_KICKER_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=40;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_KICKER_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=25;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_KICKER_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
POLICY_MODERATE_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
};
 
POLICY_MODERATE_KICKER_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MODERATE_KICKER_3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=40;};
};
 
POLICY_DEVOTED_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_DEVOTED_KICKER_2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=24;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=9;};
};
 
POLICY_EXTREME_KICKER_1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=40;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=25;};
};
 
};
--Fields for the GreatWorkYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
GreatWorkYieldChanges = {
};
--Fields for the HurryModifiers table
--[Field]               [Type]
--HurryType              String
--HurryCostModifier           Int64
HurryModifiers = {
};
--Fields for the PrereqPolicies table
--[Field]               [Type]
--PrereqPolicy             String
PrereqPolicies = {
};
--Fields for the PrereqORPolicies table
--[Field]               [Type]
--PrereqPolicy             String
PrereqORPolicies = {
POLICY_MIGHT_1 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_3";};
};
 
POLICY_MIGHT_4 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_3";};
};
 
POLICY_MIGHT_2 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_1";};
};
 
POLICY_MIGHT_6 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_4";};
};
 
POLICY_MIGHT_5 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_4";};
};
 
POLICY_MIGHT_8 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_6";};
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_2";};
};
 
POLICY_MIGHT_9 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_5";};
};
 
POLICY_MIGHT_12 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_7";};
};
 
POLICY_MIGHT_7 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_8";};
};
 
POLICY_MIGHT_10 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_8";};
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_9";};
};
 
POLICY_MIGHT_13 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_9";};
};
 
POLICY_MIGHT_11 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_10";};
};
 
POLICY_MIGHT_14 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_11";};
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_13";};
};
 
POLICY_MIGHT_15 = {
{PrereqPolicy="POLICY_MIGHT_14";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_2 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_1";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_3 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_1";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_4 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_2";};
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_3";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_7 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_2";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_5 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_3";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_6 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_4";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_8 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_6";};
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_7";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_9 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_6";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_10 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_8";};
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_9";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_11 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_8";};
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_10";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_13 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_10";};
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_11";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_12 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_11";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_14 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_13";};
};
 
POLICY_PROSPERITY_15 = {
{PrereqPolicy="POLICY_PROSPERITY_13";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_2 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_1";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_3 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_1";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_4 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_2";};
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_3";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_5 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_3";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_6 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_4";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_7 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_5";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_8 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_6";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_9 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_6";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_10 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_7";};
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_9";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_12 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_8";};
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_9";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_11 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_10";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_14 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_11";};
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_12";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_15 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_11";};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_13 = {
{PrereqPolicy="POLICY_KNOWLEDGE_12";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_2 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_1";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_3 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_1";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_4 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_1";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_5 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_2";};
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_4";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_6 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_2";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_9 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_3";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_8 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_5";};
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_9";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_10 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_6";};
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_8";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_11 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_7";};
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_10";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_13 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_7";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_7 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_8";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_14 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_11";};
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_13";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_12 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_13";};
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_14";};
};
 
POLICY_INDUSTRY_15 = {
{PrereqPolicy="POLICY_INDUSTRY_14";};
};
 
};
--Fields for the SpecialistExtraYields table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SpecialistExtraYields = {
POLICY_PROSPERITY_13 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the ResourceClassYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ResourceClassType          String
--YieldType              String
--YieldChange              Int64
ResourceClassYieldChanges = {
POLICY_INDUSTRY_2 = {
{ResourceClassType="RESOURCECLASS_BASIC";
YieldType="YIELD_ENERGY";
YieldChange=1;};
};
 
POLICY_MIGHT_7 = {
{ResourceClassType="RESOURCECLASS_STRATEGIC";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
YieldChange=1;};
{ResourceClassType="RESOURCECLASS_STRATEGIC";
YieldType="YIELD_ENERGY";
YieldChange=1;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_11 = {
{ResourceClassType="RESOURCECLASS_BASIC";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
YieldChange=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--YieldMod               Int64
BuildingClassYieldModifiers = {
};
--Fields for the BuildingClassYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--YieldChange              Int64
BuildingClassYieldChanges = {
};
--Fields for the BuildingClassCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--CultureChange             Int64
BuildingClassCultureChanges = {
};
--Fields for the BuildingClassProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--ProductionModifier          Int64
BuildingClassProductionModifiers = {
};
--Fields for the BuildingClassTourismModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--TourismModifier            Int64
BuildingClassTourismModifiers = {
};
--Fields for the BuildingClassHealth table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--Health                Int64
BuildingClassHealth = {
};
--Fields for the ImprovementYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ImprovementYieldChanges = {
POLICY_KNOWLEDGE_11 = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_ACADEMY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_11 = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_MANUFACTORY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_14 = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TERRASCAPE";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TERRASCAPE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TERRASCAPE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--CultureChange             Int64
ImprovementCultureChanges = {
};
--Fields for the ValidSpecialists table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
ValidSpecialists = {
};
--Fields for the YieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldModifiers = {
POLICY_KNOWLEDGE_KICKER_1 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=10;};
};
 
POLICY_KNOWLEDGE_KICKER_2 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=10;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_KICKER_1 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=10;};
};
 
POLICY_INDUSTRY_KICKER_2 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
};
 
POLICY_EXTREME_KICKER_1 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=10;};
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=10;};
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=10;};
};
 
};
--Fields for the FreePromotions table
--[Field]               [Type]
--PromotionType            String
FreePromotions = {
};
--Fields for the UnitCombatFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--FreeExperience            Int64
UnitCombatFreeExperiences = {
};
--Fields for the FreePromotionUnitCombats table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--PromotionType            String
FreePromotionUnitCombats = {
};
--Fields for the UnitCombatProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--ProductionModifier          Int64
UnitCombatProductionModifiers = {
};
--Fields for the FreeUnitClasses table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--Count                 Int64
FreeUnitClasses = {
POLICY_PROSPERITY_2 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
Count=1;};
};
 
POLICY_PROSPERITY_5 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_SETTLER";
Count=1;};
};
 
};
--Fields for the TourismOnUnitCreation table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--Tourism                Int64
TourismOnUnitCreation = {
};
--Fields for the FreeItems table
--[Field]               [Type]
--SetType               String
--MinItems               Int64
--MaxItems               Int64
FreeItems = {
};
--Fields for the TradeRouteWithStationPerTierYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
TradeRouteWithStationPerTierYieldChanges = {
POLICY_INDUSTRY_10 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=6;};
};
 
};
}
return data

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.