Fandom

Civilization

Module:Data/CivBE/Base/Resource Values

< Module:Data | CivBE | Base

7,370pages on
this wiki
Add New Page
Talk0
 
local data ={
 
--Fields for the YieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChanges = {
RESOURCE_ALGAE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_BASALT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_CHITIN = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_COPPER = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_CORAL = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_FIBER = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_FRUIT = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_FUNGUS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=2;};
};
 
RESOURCE_GOLD = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_SILICA = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_RESILIN = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
RESOURCE_TUBERS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
RESOURCE_PETROLEUM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_TITANIUM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_XENOMASS = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_FLOAT_STONE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_FIRAXITE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_FIBER = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=2;};
};
 
RESOURCE_CORAL = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_RESILIN = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_CHITIN = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=2;};
};
 
RESOURCE_SILICA = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_FUNGUS = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=2;};
};
 
RESOURCE_BASALT = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_GOLD = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=2;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_COPPER = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_FRUIT = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
};
 
RESOURCE_TUBERS = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=15;};
};
 
RESOURCE_ALGAE = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
};
 
RESOURCE_DERELICT_SETTLEMENT = {
{FlavorType="FLAVOR_ARCHAEOLOGY";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_CRASHED_SATELLITE = {
{FlavorType="FLAVOR_ARCHAEOLOGY";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_ALIEN_SKELETON = {
{FlavorType="FLAVOR_ARCHAEOLOGY";
Flavor=10;};
};
 
RESOURCE_ALIEN_RUIN = {
{FlavorType="FLAVOR_ARCHAEOLOGY";
Flavor=10;};
};
 
};
--Fields for the TerrainBooleans table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
TerrainBooleans = {
RESOURCE_PETROLEUM = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_TITANIUM = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_XENOMASS = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_FLOAT_STONE = {
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_FIRAXITE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_FIBER = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_CORAL = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_CHITIN = {
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_SILICA = {
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_BASALT = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_GOLD = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
RESOURCE_COPPER = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_FRUIT = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_TUBERS = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_ALGAE = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
};
 
RESOURCE_DERELICT_SETTLEMENT = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_CRASHED_SATELLITE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_ALIEN_SKELETON = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_ALIEN_RUIN = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_WRITTEN_IN_STONE_QUEST_RUINS = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_CULTURAL_BURDEN_QUEST_CRASH_SITE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_AN_ELEMENTAL_FATE_CAVE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
};
--Fields for the FeatureBooleans table
--[Field]               [Type]
--FeatureType             String
FeatureBooleans = {
RESOURCE_PETROLEUM = {
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_XENOMASS = {
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_FIRAXITE = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_RESILIN = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_CHITIN = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_FRUIT = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_TUBERS = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
};
 
RESOURCE_DERELICT_SETTLEMENT = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_CRASHED_SATELLITE = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_ALIEN_SKELETON = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_ALIEN_RUIN = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_WRITTEN_IN_STONE_QUEST_RUINS = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_CULTURAL_BURDEN_QUEST_CRASH_SITE = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
RESOURCE_AN_ELEMENTAL_FATE_CAVE = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";};
{FeatureType="FEATURE_MARSH";};
};
 
};
--Fields for the FeatureTerrainBooleans table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
FeatureTerrainBooleans = {
RESOURCE_PETROLEUM = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_FIRAXITE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_RESILIN = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_CHITIN = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
};
 
RESOURCE_FUNGUS = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_FRUIT = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
};
 
RESOURCE_TUBERS = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
RESOURCE_DERELICT_SETTLEMENT = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
RESOURCE_CRASHED_SATELLITE = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
{TerrainType="TERRAIN_SNOW";};
{TerrainType="TERRAIN_HILL";};
};
 
};
--Fields for the QuantityTypes table
--[Field]               [Type]
--Quantity               Int64
QuantityTypes = {
RESOURCE_PETROLEUM = {
{Quantity=2;};
{Quantity=4;};
};
 
RESOURCE_TITANIUM = {
{Quantity=2;};
{Quantity=4;};
};
 
RESOURCE_XENOMASS = {
{Quantity=2;};
{Quantity=3;};
};
 
RESOURCE_FLOAT_STONE = {
{Quantity=2;};
{Quantity=3;};
};
 
RESOURCE_FIRAXITE = {
{Quantity=2;};
{Quantity=3;};
};
 
};
}
return data

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.