FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the YieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChanges = {
FEATURE_RIVER = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_LAKE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_MARSH = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=-1;};
};
 
FEATURE_FLOOD_PLAINS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
FEATURE_FOREST = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the RiverYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
RiverYieldChanges = {
FEATURE_MARSH = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_FLOOD_PLAINS = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
FEATURE_FOREST = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the HillsYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
HillsYieldChanges = {
};
--Fields for the TerrainBooleans table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
TerrainBooleans = {
FEATURE_ICE = {
{TerrainType="TERRAIN_COAST";};
{TerrainType="TERRAIN_OCEAN";};
};
 
FEATURE_MARSH = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
};
 
FEATURE_FLOOD_PLAINS = {
{TerrainType="TERRAIN_DESERT";};
};
 
FEATURE_FOREST = {
{TerrainType="TERRAIN_GRASS";};
{TerrainType="TERRAIN_PLAINS";};
{TerrainType="TERRAIN_TUNDRA";};
};
 
FEATURE_BUBBLES = {
{TerrainType="TERRAIN_OCEAN";};
};
 
FEATURE_TRENCH_BUBBLES = {
{TerrainType="TERRAIN_TRENCH";};
};
 
};
}
return data