FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the BuildingYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
--FlatYieldPerPop           Double
--PercentYieldPerPop          Double
BuildingYieldEffects = {
PLAYERPERK_VIVARIUMS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_VIVARIUM";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_VIVARIUMS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_VIVARIUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_RELICS_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RELIC";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEPOTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEPOT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEPOTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEPOT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_LABORATORIES_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LABORATORY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_RECYCLERS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RECYCLER";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_PHARMALABS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PHARMALAB";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_CYTONURSERIES_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CYTONURSERY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_THORIUM_REACTORS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THORIUM_REACTOR";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_THORIUM_REACTORS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THORIUM_REACTOR";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WATER_PLANTS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WATER_PLANT";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_NETWORKS_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NETWORK";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_GARDENS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_GARDEN";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=4;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUTOPLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUTOPLANT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUTOPLANTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUTOPLANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFACTORIES_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFACTORY";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFACTORIES_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFACTORY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MASS_DIGESTERS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DIGESTER";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MASS_DIGESTERS_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DIGESTER";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_ALIEN_PRESERVES_SCIENCE_AND_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ALIEN_PRESERVE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ALIEN_PRESERVE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_HOLOSUITES_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HOLOSUITE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GAIAN_WELLS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GAIAN_WELL";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GAIAN_WELLS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GAIAN_WELL";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIONICS_LABS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIONICS_LAB";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIONICS_LABS_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIONICS_LAB";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_INSTITUTES_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_INSTITUTE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFUEL_PLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFUEL_PLANT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOFUEL_PLANTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BIOFUEL_PLANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_SMELTERS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_SMELTER";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENO_SANCTUARIES_CULTURE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_XENO_SANCTUARY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENO_SANCTUARIES_FOOD_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_XENO_SANCTUARY";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_LEV_PLANTS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LEV_PLANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_LEV_PLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LEV_PLANT";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_OPTICAL_SURGERIES_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPTICAL_SURGERY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_CIVIL_CRECHES_FOOD_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CIVIL_CRECHE";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_SOMA_DISTILLERIES_CULTURE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SOMA_DISTILLERY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_TERRA_VAULTS_CULTURE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TERRA_VAULT";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_TERRA_VAULTS_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TERRA_VAULT";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_PROGENITOR_GARDENS_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PROGENITOR_GARDEN";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BOREHOLES_PRODUCTION_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BOREHOLE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_BOREHOLES_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BOREHOLE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_FIELD_REACTORS_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FIELD_REACTOR";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_NANOPASTURE_FOOD_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NANOPASTURE";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_NANOPASTURE_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NANOPASTURE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUGMENTERIES_ALL_YIELDS_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MOLECULAR_FORGES_PRODUCTION_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOLECULAR_FORGE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MOLECULAR_FORGES_SCIENCE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOLECULAR_FORGE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ECTOGENESIS_POD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ECTOGENESIS_POD";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0,25;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_DEEP_MEMORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEEP_MEMORY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0,334;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_CYNOSURE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CYNOSURE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0,334;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_THE_SUBSET_CURSE_PURITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLINIC";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_DRYDOCKS_PRODUCTION_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DRYDOCK";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_SONAR_NETS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SONAR_NET";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_TIDAL_TURBINES_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TIDAL_TURBINE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_THERMO_RUDDERS_SCIENCE_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THERMOHALINE_RUDDER";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
PLAYERPERK_MOSAIC_HULLS_CULTURE_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOSAIC_HULL";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=5;
FlatYieldPerPop=0;
PercentYieldPerPop=0;};
};
 
};
--Fields for the GeneralBuildingEffects table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--FlatHealth              Int64
--PercentHealth             Int64
--PercentHealthPerPop          Int64
--PercentUnhealth            Int64
--GrowthCarryover            Int64
--MaintenanceChange           Int64
--AquaticCityMoveCostMod        Int64
--CityHitPoints             Int64
--CityHitPointsPercent         Int64
--CityStrength             Int64
--CityStrengthPercent          Int64
--CityStrengthModVsAliens        Int64
--CityStrikeDamageMod          Int64
--CityRangedDefenseMod         Int64
--CityIntrigueCapChange         Int64
--CityEnemyAttritionRange        Int64
--CityCovertOpsImmune         Boolean
--CityAlienUnitConstruction      Boolean
--CityBuildingsMaintenanceMod      Int64
--CityImprovementsMaintenanceMod    Int64
--NumTradeRoutes            Int64
--AlienRepelChange           Int64
--OrbitalCoverageChange         Int64
--OrbitalStrikeRangeChange       Int64
--LaunchedOrbitalUnitOverlapChange   Int64
--ShallowWaterProduction        Int64
--ShallowWaterScience          Int64
--ProductionModOrbitalUnits       Int64
--ProductionModMilitaryUnits      Int64
--ProductionModNavalUnits        Int64
--VirtueCostModPerPopulation      Double
GeneralBuildingEffects = {
PLAYERPERK_RELICS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RELIC";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEFENSE_PERIMETERS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEFENSE_PERIMETER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_NETWORKS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NETWORK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLINICS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLINIC";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_PHARMALABS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PHARMALAB";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_CYTONURSERIES_UNIT_PRODUCTION_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CYTONURSERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=5;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_DRYDOCKS_NAVAL_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DRYDOCK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=10;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WATER_PLANTS_FREE_MAINTENANCE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WATER_PLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLINICS_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLINIC";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=15;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_DEFENSE_PERIMETERS_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DEFENSE_PERIMETER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=10;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_OBSERVATORIES_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=2;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_OBSERVATORIES_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_ROCKET_BATTERIES_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ROCKET_BATTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_MASS_DIGESTER_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_DIGESTER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=10;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_ULTRASONIC_FENCES_REPEL_RANGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ULTRASONIC_FENCE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=1;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_REPAIR_FACILITIES_MILITARY_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_REPAIR_FACILITY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=5;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_REPAIR_FACILITIES_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_REPAIR_FACILITY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=1;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_LAUNCH_COMPLEXES_ORBITAL_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LAUNCH_COMPLEX";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=10;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_LAUNCH_COMPLEXES_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LAUNCH_COMPLEX";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=1;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_ROCKET_BATTERIES_ORBITAL_STRIKE_RANGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ROCKET_BATTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=1;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_GARDENS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_GARDEN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_GARDENS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_GARDEN";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLONING_PLANTS_GROWTH_CARRYOVER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLONING_PLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=10;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_CLONING_PLANTS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CLONING_PLANT";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUTOPLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUTOPLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_NEUROLABS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NEUROLAB";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_NEUROLABS_MILITARY_PRODUCTION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NEUROLAB";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=10;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_THE_BEATING_HEART_SOCIETY_PURITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_RELIC";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=5;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_COMMAND_CENTERS_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COMMAND_CENTER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=1500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_CEL_CRADLES_GROWTH_CARRYOVER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CEL_CRADLE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=10;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_SURVEILLANCE_WEB_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SURVEILLANCE_WEB";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=10;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_GENE_SMELTERS_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GENE_SMELTER";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_LEV_PLANTS_ENERGY_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LEV_PLANT";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_ORGAN_PRINTERS_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ORGAN_PRINTER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_SOMA_DISTILLERIES_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SOMA_DISTILLERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_PROGENITOR_GARDENS_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PROGENITOR_GARDEN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_BOREHOLES_ENERGY_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BOREHOLE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=-1;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_FIELD_REACTORS_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FIELD_REACTOR";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=2;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_NODE_BANKS_CITY_HP_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NODE_BANK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=10;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_NODE_BANKS_CITY_STRENGTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NODE_BANK";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=10;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_NEOPLANETARIUMS_ORBITAL_COVERAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_NEOPLANETARIUM";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=2;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_AUGMENTERIES_HEALTH_MOD = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AUGMENTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=10;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_TIDAL_TURBINES_HEALTH_FLAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TIDAL_TURBINE";
FlatHealth=1;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_SONAR_NETS_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SONAR_NET";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_TORPEDO_BATTERIES_CITY_STRENGTH = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TORPEDO_BATTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=500;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_TORPEDO_BATTERIES_STRIKE_DAMAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TORPEDO_BATTERY";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=10;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_MOSAIC_HULLS_CITY_HP = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MOSAIC_HULL";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=20;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_THERMO_RUDDERS_MOVE_COST = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THERMOHALINE_RUDDER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=-10;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_PROMETHEAN = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PROMETHEAN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=-100;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_HUMAN_HIVE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HUMAN_HIVE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=true;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ARCHIMEDES_LEVER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARCHIMEDES_LEVER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=2;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ARMASAIL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARMASAIL";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=50;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_AKKOROKAMUI = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AKKOROKAMUI";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=-50;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_FARADAY_GYRE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FARADAY_GYRE";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=-50;
CityImprovementsMaintenanceMod=-50;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_BENTHIC_AUGER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BENTHIC_AUGER";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_EUPHOTIC_STRAND = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_EUPHOTIC_STRAND";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_GUO_PU_YAOLAN = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_GUO_PU_YAOLAN";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=0;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=-1;};
};
 
PLAYERPERK_WONDER_ABYSSAL_MIRROR = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ABYSSAL_MIRROR";
FlatHealth=0;
PercentHealth=0;
PercentHealthPerPop=0;
PercentUnhealth=0;
GrowthCarryover=0;
MaintenanceChange=0;
AquaticCityMoveCostMod=0;
CityHitPoints=0;
CityHitPointsPercent=0;
CityStrength=0;
CityStrengthPercent=0;
CityStrengthModVsAliens=0;
CityStrikeDamageMod=0;
CityRangedDefenseMod=0;
CityIntrigueCapChange=0;
CityEnemyAttritionRange=0;
CityCovertOpsImmune=false;
CityAlienUnitConstruction=false;
CityBuildingsMaintenanceMod=0;
CityImprovementsMaintenanceMod=0;
NumTradeRoutes=0;
AlienRepelChange=0;
OrbitalCoverageChange=0;
OrbitalStrikeRangeChange=0;
LaunchedOrbitalUnitOverlapChange=1;
ShallowWaterProduction=0;
ShallowWaterScience=0;
ProductionModOrbitalUnits=0;
ProductionModMilitaryUnits=0;
ProductionModNavalUnits=0;
VirtueCostModPerPopulation=0;};
};
 
};
--Fields for the ResourceYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
--FlatHealth              Int64
ResourceYieldEffects = {
PLAYERPERK_PETRO_PLANTS_PETROLEUM_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_PETRO_PLANTS_PETROLEUM_CULTURE = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_ALLOY_FOUNDRIES_TITANIUM_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOGLASS_FURNACES_FIRAXITE_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_SKYCRANES_FLOAT_STONE_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENOFUEL_PLANTS_XENOMASS_ENERGY_AND_PRODUCTION = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY1 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY2 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY3 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY4 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE1 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE2 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE3 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE4 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE1 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE2 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE3 = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE4 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH1 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH2 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH3 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=2;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=2;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=2;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=2;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=2;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH4 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=3;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=3;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=3;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=3;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=3;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="";
FlatYield=0;
PercentYield=0;
FlatHealth=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH1 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH2 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH3 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH4 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=3;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_FLOATSTONE_YIELDS = {
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
};
--Fields for the TerrainYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--TerrainType             String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
TerrainYieldEffects = {
};
--Fields for the ImprovementYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
--FlatHealth              Int64
ImprovementYieldEffects = {
PLAYERPERK_ECTOGENESIS_POD_FARMS_FOOD = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_FARM";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_WORK_BARGE_PRODUCTION_FLAT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_WORK_BARGE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_WORK_BARGE_FOOD_FLAT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_WORK_BARGE";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_QUARRY_CULTURE_FLAT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_QUARRY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_RECOVERING_OLIVIA_ROSS_FARMS_FOOD = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_FARM";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_BETTER_BIOWELLS = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_BIOWELL";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_BETTER_TERRASCAPES = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TERRASCAPE";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=2;
PercentYield=0;
FlatHealth=1;};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_BETTER_DOMES = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_DOME";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_BETTER_NODES = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_NODE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=1;
PercentYield=0;
FlatHealth=0;};
};
 
};
--Fields for the CityYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--CapitalOnly             Boolean
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
CityYieldEffects = {
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE1 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE2 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE3 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=16;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE4 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH1 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH2 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH3 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=25;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH4 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=true;
FlatYield=0;
PercentYield=30;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_GROWTH_A1 = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_GROWTH_A2 = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_GROWTH_A3 = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=15;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_INDUSTRY_A1 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_INDUSTRY_A2 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_INDUSTRY_A3 = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=15;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_CULTURE_A1 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_CULTURE_A2 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_CULTURE_A3 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=15;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_SCIENCE_A1 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_SCIENCE_A2 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_SCIENCE_A3 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=15;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_WEALTH_A1 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_WEALTH_A2 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_WEALTH_A3 = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
CapitalOnly=false;
FlatYield=0;
PercentYield=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_DIPLOMATIC2 = {
{YieldType="YIELD_CAPITAL";
CapitalOnly=true;
FlatYield=3;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_DIPLOMATIC3 = {
{YieldType="YIELD_CAPITAL";
CapitalOnly=true;
FlatYield=6;
PercentYield=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_DIPLOMATIC4 = {
{YieldType="YIELD_CAPITAL";
CapitalOnly=true;
FlatYield=10;
PercentYield=0;};
};
 
};
--Fields for the GarrisonedCityYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
--FlatHealth              Int64
GarrisonedCityYieldEffects = {
PLAYERPERK_AFFINITY_BETTER_UNIT_GARRISON = {
{YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatHealth=1;};
};
 
};
--Fields for the OrbitedCityYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
--FlatHealth              Int64
OrbitedCityYieldEffects = {
PLAYERPERK_AFFINITY_CITY_UNDER_ORBITAL_YIELDS = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatHealth=0;};
{YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=10;
FlatHealth=0;};
};
 
};
--Fields for the OrbitalUnitYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
OrbitalUnitYieldEffects = {
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL1 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL2 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL3 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL4 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=5;};
};
 
};
--Fields for the CityEffects table
--[Field]               [Type]
--CapitalOnly             Boolean
--IntrigueGainModifier         Int64
--DefensePerUsedTradeRoute       Int64
--FreeTradeRouteSlots          Int64
CityEffects = {
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COVERT_A1 = {
{CapitalOnly=false;
IntrigueGainModifier=-10;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COVERT_A2 = {
{CapitalOnly=false;
IntrigueGainModifier=-20;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COVERT_A3 = {
{CapitalOnly=false;
IntrigueGainModifier=-30;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT1 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=-10;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT2 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=-15;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT3 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=-20;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT4 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=-25;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE1 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=500;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE2 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=800;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE3 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=1200;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE4 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=1600;
FreeTradeRouteSlots=0;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A1 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=1;};
{CapitalOnly=false;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=1;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A2 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=2;};
{CapitalOnly=false;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=1;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A3 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=1;};
{CapitalOnly=false;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE1 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE2 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE3 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE4 = {
{CapitalOnly=true;
IntrigueGainModifier=0;
DefensePerUsedTradeRoute=0;
FreeTradeRouteSlots=3;};
};
 
};
--Fields for the CombatYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--YieldPerUnitKilled          Int64
CombatYieldEffects = {
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE1 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE2 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE3 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE4 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=5;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_CULTURE_A1 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=5;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_CULTURE_A2 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_CULTURE_A3 = {
{YieldType="YIELD_CULTURE";
YieldPerUnitKilled=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_SCIENCE_A1 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldPerUnitKilled=5;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_SCIENCE_A2 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldPerUnitKilled=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_SCIENCE_A3 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldPerUnitKilled=12;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A1 = {
{YieldType="YIELD_CAPITAL";
YieldPerUnitKilled=1;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A2 = {
{YieldType="YIELD_CAPITAL";
YieldPerUnitKilled=2;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A3 = {
{YieldType="YIELD_CAPITAL";
YieldPerUnitKilled=3;};
};
 
};
--Fields for the TradeRouteEffects table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--FlatYield               Int64
--PercentYield             Int64
TradeRouteEffects = {
PLAYERPERK_ACCLIMATION_TRADE_ROUTE_YIELDS = {
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_ENERGY";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_CULTURE";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_FOOD";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
{BuildingClassType="";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
FlatYield=0;
PercentYield=20;};
};
 
};
--Fields for the ResourceQuantities table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--Quantity               Int64
--QuantityPerResourceTile        Int64
ResourceQuantities = {
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_ORBITAL_A1 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
Quantity=4;
QuantityPerResourceTile=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
Quantity=4;
QuantityPerResourceTile=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
Quantity=4;
QuantityPerResourceTile=0;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_ORBITAL_A2 = {
{ResourceType="RESOURCE_PETROLEUM";
Quantity=2;
QuantityPerResourceTile=0;};
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
Quantity=2;
QuantityPerResourceTile=0;};
{ResourceType="RESOURCE_GEOTHERMAL_ENERGY";
Quantity=2;
QuantityPerResourceTile=0;};
};
 
PLAYERPERK_ALLOY_FOUNDRIES_RESOURCE_TITANIUM = {
{ResourceType="RESOURCE_TITANIUM";
Quantity=4;
QuantityPerResourceTile=0;};
};
 
PLAYERPERK_BIOGLASS_FURNACES_RESOURCE_FIRAXITE = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
Quantity=4;
QuantityPerResourceTile=0;};
};
 
PLAYERPERK_SKYCRANES_RESOURCE_FLOAT_STONE = {
{ResourceType="RESOURCE_FLOAT_STONE";
Quantity=4;
QuantityPerResourceTile=0;};
};
 
PLAYERPERK_XENONURSERIES_RESOURCE_XENOMASS = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
Quantity=5;
QuantityPerResourceTile=0;};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_XENOMASS_GATHERING = {
{ResourceType="RESOURCE_XENOMASS";
Quantity=0;
QuantityPerResourceTile=2;};
};
 
};
--Fields for the AffinityLevelEffects table
--[Field]               [Type]
--AffinityType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
--BuildingClassType          String
AffinityLevelEffects = {
PLAYERPERK_HYPERCORES_SUPREMACY_LVL_SCIENCE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_SUPREMACY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_HYPERCORES_SUPREMACY_LVL_CULTURE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_SUPREMACY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MICROBIAL_MINES_HARMONY_LVL_ENERGY = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_HARMONY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MICROBIAL_MINES_HARMONY_LVL_SCIENCE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_HARMONY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MANTLES_PURITY_LVL_SCIENCE = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_PURITY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_MANTLES_PURITY_LVL_ENERGY = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_PURITY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_CULTURE_PER_AFFINITY_LEVEL = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_HARMONY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_PURITY";
YieldType="YIELD_CULTURE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_ENERGY_PER_AFFINITY_LEVEL = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_PURITY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=2;
BuildingClassType="";};
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_SUPREMACY";
YieldType="YIELD_ENERGY";
Yield=2;
BuildingClassType="";};
};
 
PLAYERPERK_AFFINITY_SCIENCE_PER_AFFINITY_LEVEL = {
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_HARMONY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
{AffinityType="AFFINITY_TYPE_SUPREMACY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;
BuildingClassType="";};
};
 
};
--Fields for the ResourceOrbitalCoverageRadius table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--RadiusChange             Int64
ResourceOrbitalCoverageRadius = {
PLAYERPERK_AFFINITY_ORBITAL_COVERAGE_FIRAXITE = {
{ResourceType="RESOURCE_FIRAXITE";
RadiusChange=2;};
};
 
};
--Fields for the NationalSecurityProjectEffects table
--[Field]               [Type]
--CityHitPointsPercent         Int64
--CityStrengthPercent          Int64
--WonderProductionPercent        Int64
--OperationSuccessPercent        Int64
--AgentSurvivalPercent         Int64
--HealthPercent             Int64
NationalSecurityProjectEffects = {
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_HOMELAND_SECURITY = {
{CityHitPointsPercent=1;
CityStrengthPercent=1;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=0;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_R_AND_D = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=1;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=0;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_PROPAGANDA = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=2;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_OPS_SUPPORT = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=0;
AgentSurvivalPercent=1;
HealthPercent=0;};
};
 
PLAYERPERK_NATIONAL_SECURITY_PROJECT_OPS_RECON = {
{CityHitPointsPercent=0;
CityStrengthPercent=0;
WonderProductionPercent=0;
OperationSuccessPercent=1;
AgentSurvivalPercent=0;
HealthPercent=0;};
};
 
};
--Fields for the DiplomacyYieldEffects table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--FlatYieldPerAgreement         Int64
DiplomacyYieldEffects = {
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_SCIENCE_A1 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYieldPerAgreement=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_SCIENCE_A2 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYieldPerAgreement=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_SCIENCE_A3 = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
FlatYieldPerAgreement=12;};
};
 
};
--Fields for the DiplomacyEffects table
--[Field]               [Type]
--FlatHealthPerAgreement        Int64
--VirtueCostModPerAgreement      Double
DiplomacyEffects = {
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_CULTURE_A1 = {
{FlatHealthPerAgreement=0;
VirtueCostModPerAgreement=-2;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_CULTURE_A2 = {
{FlatHealthPerAgreement=0;
VirtueCostModPerAgreement=-4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_CULTURE_A3 = {
{FlatHealthPerAgreement=0;
VirtueCostModPerAgreement=-6;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_GROWTH_A1 = {
{FlatHealthPerAgreement=2;
VirtueCostModPerAgreement=0;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_GROWTH_A2 = {
{FlatHealthPerAgreement=3;
VirtueCostModPerAgreement=0;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_GROWTH_A3 = {
{FlatHealthPerAgreement=4;
VirtueCostModPerAgreement=0;};
};
 
};
--Fields for the UnitClassFreePromotions table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--PromotionType            String
UnitClassFreePromotions = {
PLAYERPERK_AFFINITY_TRADER_MIASMA_IMMUNITY = {
{UnitClassType="UNITCLASS_TRADER";
PromotionType="PROMOTION_MIASMA_IMMUNE";};
{UnitClassType="UNITCLASS_SEA_TRADER";
PromotionType="PROMOTION_MIASMA_IMMUNE";};
};
 
PLAYERPERK_STEPAN_VS_THE_NEW_WORLD_SUPREMACY = {
{UnitClassType="UNITCLASS_EXPLORER";
PromotionType="PROMOTION_STEPAN_VS_THE_NEW_WORLD_SUPREMACY";};
};
 
PLAYERPERK_VANISHERS_HARMONY = {
{UnitClassType="UNITCLASS_RANGED_MARINE";
PromotionType="PROMOTION_VANISHERS_HARMONY";};
};
 
};
--Fields for the UnitClassEffects table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--FreeToBuild             Boolean
--CombatStrengthChange         Int64
UnitClassEffects = {
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY1 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
FreeToBuild=true;
CombatStrengthChange=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY2 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
FreeToBuild=true;
CombatStrengthChange=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY3 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
FreeToBuild=true;
CombatStrengthChange=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY4 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
FreeToBuild=true;
CombatStrengthChange=0;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE1 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=4;};
{UnitClassType="UNITCLASS_SEA_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE2 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=8;};
{UnitClassType="UNITCLASS_SEA_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE3 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=12;};
{UnitClassType="UNITCLASS_SEA_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE4 = {
{UnitClassType="UNITCLASS_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=16;};
{UnitClassType="UNITCLASS_SEA_TRADER";
FreeToBuild=false;
CombatStrengthChange=16;};
};
 
};
--Fields for the UnlockedMissions table
--[Field]               [Type]
--MissionType             String
UnlockedMissions = {
PLAYERPERK_COUNTER_BATTERY_FIRE = {
{MissionType="MISSION_SUPPORT_COUNTER_BATTERY_FIRE";};
};
 
PLAYERPERK_ALIEN_LEASH_MISSION = {
{MissionType="MISSION_ALIEN_LEASH";};
};
 
PLAYERPERK_ALIEN_LEASH_COLOSSAL_MISSION = {
{MissionType="MISSION_ALIEN_LEASH_COLOSSAL";};
};
 
PLAYERPERK_MARVEL_LUSH = {
{MissionType="MISSION_ALIEN_LEASH_MARVEL";};
};
 
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_GROWTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_GROWTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_GROWTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=16;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_GROWTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_HEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_HEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_HEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_HEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_INDUSTRY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_INDUSTRY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_INDUSTRY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_INDUSTRY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_CULTURE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_CULTURE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_CULTURE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_CULTURE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=16;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=21;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_SCIENCE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=26;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=13;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=16;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_WEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_MILITARY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_MILITARY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=14;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_MILITARY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=17;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_MILITARY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_TRADE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_COVERT4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_ORBITAL1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_ORBITAL2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=9;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_ORBITAL3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_ORBITAL4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_GROWTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_GROWTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_GROWTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_GROWTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_HEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_HEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_HEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_HEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_INDUSTRY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_CULTURE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=16;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_SCIENCE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=24;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_WEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_WEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_WEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_WEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_MILITARY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_MILITARY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_MILITARY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_MILITARY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_TRADE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_TRADE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_TRADE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_TRADE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_COVERT1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_COVERT2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_COVERT3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_COVERT4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_TERRITORY_ORBITAL4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_GROWTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_GROWTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_GROWTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_GROWTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=16;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_HEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=24;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_INDUSTRY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_CULTURE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_CULTURE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_CULTURE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_CULTURE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=30;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_SCIENCE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_SCIENCE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_SCIENCE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_SCIENCE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_WEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_MILITARY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_MILITARY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_MILITARY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=7;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_MILITARY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=9;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_TRADE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_TRADE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_TRADE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_TRADE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_COVERT1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_COVERT2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_COVERT3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_COVERT4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_ORBITAL1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_ORBITAL2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_ORBITAL3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_LUXURY_ORBITAL4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=9;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_GROWTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_GROWTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_GROWTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_GROWTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_HEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=2;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_HEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=3;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_HEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_HEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_INDUSTRY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_INDUSTRY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_INDUSTRY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_INDUSTRY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_CULTURE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_SCIENCE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_SCIENCE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_SCIENCE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_SCIENCE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_WEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_WEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=2;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_WEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=2;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_WEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_MILITARY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_TRADE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_COVERT1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_COVERT2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_COVERT3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_COVERT4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_ORBITAL1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_ORBITAL2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_ORBITAL3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=9;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_ORBITAL4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_GROWTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_GROWTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_GROWTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_GROWTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_HEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_HEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_HEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_HEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_INDUSTRY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=1;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_INDUSTRY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_INDUSTRY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_INDUSTRY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_CULTURE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_CULTURE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_CULTURE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=15;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_CULTURE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_SCIENCE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_SCIENCE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_SCIENCE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_SCIENCE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_WEALTH1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_WEALTH2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_WEALTH3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_WEALTH4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_MILITARY1 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_MILITARY2 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_MILITARY3 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_MILITARY4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE1 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE2 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=8;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE3 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_TRADE4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_COVERT1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=12;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_COVERT2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=20;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_COVERT3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=28;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_COVERT4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=40;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_ORBITAL1 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_ORBITAL2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_ORBITAL3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_SOCIAL_ORBITAL4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ORBITAL";
Flavor=9;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_AQUATIC2 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=3;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_AQUATIC3 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_AQUATIC4 = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=7;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_DIPLOMATIC2 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=2;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_DIPLOMATIC3 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_CAPITAL_DIPLOMATIC4 = {
{FlavorType="FLAVOR_ENERGY";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_DIPLOMATIC2 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_DIPLOMATIC3 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_FOREIGN_POLICY_MARTIAL_DIPLOMATIC4 = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_GROWTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_GROWTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_GROWTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_EXPAND_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_EXPAND_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_EXPAND_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_INDUSTRY_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_INDUSTRY_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_INDUSTRY_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_CULTURE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_CULTURE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_CULTURE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_SCIENCE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_SCIENCE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_SCIENCE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_WEALTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_WEALTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_WEALTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COVERT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COVERT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_COVERT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_ORBITAL_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_ORBITAL_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_CHARACTER_ORBITAL_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_GROWTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_GROWTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_GROWTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_EXPAND_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=8;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_EXPAND_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_EXPAND_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_INDUSTRY_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_INDUSTRY_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_INDUSTRY_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_CULTURE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_CULTURE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_CULTURE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_SCIENCE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_SCIENCE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_SCIENCE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_WEALTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_WEALTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_WEALTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_COMBAT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_COMBAT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_COMBAT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_TRADE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_TRADE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_TRADE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_COVERT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_COVERT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_COVERT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_ORBITAL_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_ORBITAL_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_POLITICAL_ORBITAL_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_GROWTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_GROWTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_GROWTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_EXPAND_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_EXPAND_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_EXPAND_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_HEALTH";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_INDUSTRY_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_INDUSTRY_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_INDUSTRY_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_CULTURE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_CULTURE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_CULTURE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_SCIENCE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_SCIENCE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_SCIENCE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_WEALTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_WEALTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_WEALTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COMBAT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COMBAT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COMBAT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_TRADE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_TRADE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_TRADE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COVERT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COVERT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_COVERT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_ORBITAL_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_ORBITAL_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_DOMESTIC_ORBITAL_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_GROWTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_GROWTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_GROWTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_EXPAND_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_EXPAND_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=6;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_EXPAND_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_INDUSTRY_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_INDUSTRY_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=8;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_INDUSTRY_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_CULTURE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_CULTURE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_CULTURE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_SCIENCE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_SCIENCE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_SCIENCE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_WEALTH_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_WEALTH_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_WEALTH_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_COMBAT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_COMBAT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_COMBAT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_TRADE_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_TRADE_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_TRADE_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_COVERT_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_COVERT_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_COVERT_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_ORBITAL_A1 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_ORBITAL_A2 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_PERSONALITY_TRAIT_MILITARY_ORBITAL_A3 = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_COMBAT_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_CULTURE_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_EXPAND_A = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=100;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_ORBITAL_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_INDUSTRY_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_GROWTH_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_COVERT_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_ESPIONAGE";
Flavor=4;};
};
 
PLAYERPERK_TRAIT_CHARACTER_TRADE_A = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_I_TRADE_ORIGIN";
Flavor=4;};
};
 
};
}
return data